ผู้บังคับบัญชาปัจจุบัน


นาวาเอก พฤทธิธร สุมิตร
ผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ


นาวาเอก ศุภกร แตงน้อย
รองผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ


นาวาเอก อภิเชษฐ์ พยนต์เลิศ


นาวาเอก ชุมพล วาราชนนท์