ผู้บังคับบัญชาในอดีต

๑.ร้อยเอก ฟุสโก (Captain M.Fusco)
ครูแตร กรมทหารแตรมะรีน
พ.ศ.๒๔๒๑ - พ.ศ.๒๔๔๕
๒.นายเรือโทผู้ช่วย หลวงพิมลเสนี (หลำ) 
ผู้บังคับกองแตรวง
พ.ศ.๒๔๔๕ - พ.ศ.๒๔๖๒
๓.ว่าที่เรือตรี สุทธิ์ ศรีชญา 
ผู้บังคับกองแตรวง
พ.ศ.๒๔๖๒ - พ.ศ.๒๔๖๓
 
๔.นาวาตรี หลวงสนองกรรณไพเราะ 
ผู้บังคับกองแตรวง
พ.ศ.๒๔๖๓ - พ.ศ.๒๔๖๙
๕.เรือโท มานิต เสนะวีณิน 
ผู้บังคับกองแตรวง
พ.ศ.๒๔๗๐ - พ.ศ.๒๔๗๑
๖.เรือตรี หว่าง โชติบุตร์ 
ผู้บังคับหมวดดุริยางค์
พ.ศ.๒๔๗๑ - พ.ศ.๒๔๘๑
 
๗.นาวาเอก ภิญโญ พงษ์สมรวย 
หัวหน้ากองดุริยางค์
พ.ศ.๒๔๘๑ - พ.ศ.๒๕๐๑
๘.นาวาตรี สมหมาย ศุขะพันธุ์ 
รรก.หัวหน้ากองดุริยางค์ทหารเรือ
พ.ศ.๒๕๐๑ - พ.ศ.๒๕๐๓
๙.นาวาตรี สำเร็จ นิยมเดช 
ทำการแทน หัวหน้ากองดุริยางค์ทหารเรือ
พ.ศ.๒๕๐๔ - พ.ศ.๒๕๐๕
 
๑๐.นาวาโท ปรีชา ดิษยนันทน์ 
หัวหน้ากองดุริยางค์ทหารเรือ
พ.ศ.๒๕๐๕ - พ.ศ.๒๕๐๘

๑๑.นาวาโท สมหมาย ศุขะพันธุ์ 
หัวหน้ากองดุริยางค์ทหารเรือ
พ.ศ.๒๕๐๘ - พ.ศ.๒๕๐๙

๑๒.นาวาโท สำเร็จ นิยมเดช 
หัวหน้ากองดุริยางค์ทหารเรือ
พ.ศ.๒๕๐๙ - พ.ศ.๒๕๑๓
 
๑๓.นาวาเอก กิติ นาคะเกศ 
รรก.หัวหน้ากองดุริยางค์ทหารเรือ
พ.ศ.๒๕๑๓ - พ.ศ.๒๕๑๔
๑๔.นาวาเอก สำเร็จ นิยมเดช 
หัวหน้ากองดุริยางค์ทหารเรือ
พ.ศ.๒๕๑๔ - พ.ศ.๒๕๑๗
๑๕.นาวาเอก อดุง คชรินทร์ 
หัวหน้ากองดุริยางค์ทหารเรือ
พ.ศ.๒๕๑๗ - พ.ศ.๒๕๒๐
 
๑๖.นาวาเอก สมบัติ รัชฎา 
หัวหน้ากองดุริยางค์ทหารเรือ
พ.ศ.๒๕๒๐ - พ.ศ.๒๕๒๒
๑๗.นาวาเอก บัณฑิตย์ ชุณหะวัณ 
ผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือ 
๔ เมษายน ๒๕๒๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๒๖
๑๘.นาวาเอก เจริญ อรัณยะนาค 
ผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือ 
๑ ตุลาคม ๒๕๒๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๒๘
 
๑๙.นาวาเอก วรจิตต์ สิทธิโยธาคาร 
ผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือ 
๑ ตุลาคม ๒๕๒๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๓๒
๒๐.นาวาเอก ประสาน จันทรัศมี 
ผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือ 
๑ ตุลาตม ๒๕๓๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๓๔
๒๑.นาวาเอก อุดม ขันตี 
ผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือ 
๑ เมษายน ๒๕๓๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๓๕
 
๒๒.นาวาเอก ชูศักดิ์ เอโกบล 
ผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือ 
๑ ตุลาคม ๒๕๓๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๓๘
๒๓.นาวาเอก วีระพันธ์ วอกลาง 
ผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือ 
๑ ตุลาคม ๒๕๓๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๔๒
๒๔.นาวาเอก สมปอง สังข์สุวรรณ 
ผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือ 
๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๔๔
 
๒๕.นาวาเอก สรวงสรร พินทุสมิต 
ผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือ 
๑ ตุลาคม ๒๕๔๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๔๗
๒๖.นาวาเอก มนัสวี บูรณพงศ์ 
ผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือ 
๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๔๘
๒๗.นาวาเอก ทรงวุฒิ บุญอินทร์ 
ผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือ 
๑ ตุลาคม ๒๕๔๘- ๓๐ กันยายน ๒๕๔๙
 
๒๘.นาวาเอก พิสิทฐิ์ ทองดีเลิศ 
ผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือ 
๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐
๒๙.นาวาเอก นันทพล มาลารัตน์ 
ผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือ 
๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓
๓๐.นาวาเอก กำจร เจริญเกียรติ 
ผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือ 
๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕
 
๓๑.นาวาเอก ณัฐ รัชกุล 
ผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือ 
๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗
๓๒.นาวาเอก ณรงค์ แสงบุศย์ 
ผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือ 
๑ เมษายน ๒๕๕๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
๓๓.นาวาเอก ภาสกร สุวรรณพันธ์ 
ผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือ 
๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓